خب ... 
اینجا جاییست که گاهی وقایع جالب انگیز روزانه ام را ثبت میکنم ...
اینم یه تیکه از بهترین کتابی که خوندم 
چرا این همه چیز وجود دارد ؟
اصلا چرا به جای هیچ 
چیزی وجود دارد ؟
چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟
قبل از این که 
چ ی ز ی 
وجود داشته باشد 
فقط هیچ وجود داشت ؟
و آیا آن هیچ 
به چیز تبدیل شد ؟
و اگر هیچ 
به چیز تبدیل شد 
چه طور این کار را کرد ؟
و چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟