حتی اگر فردا هیچ کدام مان نباشیم ...

 

+ تو هم اگه به کسی بگی ، دلت تنگ میشه ...