در مدتی که پست نذاشتم ( البته چند بار اومدم بنویسم ولی انقدر شلوغ بود که نشد ) اتفاقات زیادی افتاد 

خلاصش میشه اینکه 

Love should be enough to guide me through this maze

And I won't stray and I won't lose my way