هفت و نیم صبحه و من هنوز بیدارم

تمام شب توو فکرت بودم ...

هندزفری ام رو میذارم تووی گوشم

میخونه

Will you still love me when

?I am no longer young and beautiful

Will you still love me when

?I got nothing but my aching soul

قلبم میلرزه

توو قفسه ی سینه ام زلزله میشه

دنده هام قلبمو فشار میدن 

میخوان حد و حدودشو بهش یاد آوری کنن 

ولی داد میزنه

I know you will

I know you will

I know that you will

چشمامو میبندم

باهاش میخونم 

All that grace 

All that body

All that face 

Makes me wanna PARTY

🌌