+سلااام

_ باید ببینمت 

+چی ؟ 

_ باید ببینمت ( محکم تر و بلند تر میگم ) 

+ باشه خب . قرار میذاریم حالا ‌.

_ نه ، الان باید ببینمت .

+ الان که نمیشه خب 

_ کجایی ؟

+ خونه ام . 

_ حاضر شو نیم ساعت دیگه دم خونتونم . 

+ اااممم ... باشه خب پس بیا بالا دیگه 

_ نه حاضر شو ، باید بریم بیرون

+ باشه باشه

عادت داره به این یهویی هام :)) مرسی رفیق 💙

*آنهایی که دوست ندارم شما بشناسید . 

،