من از امید به شب و از شب به ماه و از ماه به نور و از نور به تو میرسم 

تو به من برس توی یک لحظه ...