دیدمش ...

سرشو بلند کرد ...

نگام کرد ...

خندید ...

خندیدم ...

چشامو بستم و آرزو کردم که واقعی باشه...

رفت ...