We dreamed a dream

...Woke up and lived it 

   

ذهن من دست کشیده از توهم های تکراری ...

وقتی تمام حسرت ها به مرگ اضافه ات میکنن ... 

می بینی تو انتظار اتفاق خوب پیر شدی ... 

+ شب هایی که از سگ کمتریم ...

++ صادق راست میگفت ... [خنده ی عصبی ] 

+++ ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن ... تاثیر اختران شما نیز بگذرد 

++++ شبم سیاه شد و سیاهی است تمام روزم ... ابر ها زار میزنند و من باز هم 

تباهی است کار هر روزم ...