رفته بودم پیِ صبح 

شب به دلم زد و 

در رفت ...

______________________

در اضطراب ِ استدلالِ اِستردادِ یک اشتیاق برای استنشاق ...

___________________________________________

ما شبیه هم ترانه ای خواندیم ...

___________________________

در میان نزدیکان ِ دورِ دور ...

_______________________

منتظرم ... منتظرم ... منتظرم ...