اینکه نخوای بنویسی و اینکه چیزی نداشته باشی بنویسی و اینکه شرایط نوشتن رو نداشته باشی ، سه بحث جدا از همن ! 

+جمع کنیم بریم دیگه بسه ..

++در اینکه آدما تغییر میکنن بحثی نیست ... ولی در اینکه یهو یه جوری تغییر میکنن که حس میکنی تا قبلش اصلا خود واقعیشون نبودن و داشتن مردم داری میکردن جای تفکر داره ...

+++ و تو همچنان که هستی ... 

++++ پس چرا نیس ؟ 

+++++ وای از آذر ...