آدم هایی در زندگی هستند ، که هستند و کاری به هم نداریم 

آدم هایی هستند ، که بهتر است نباشند ولی هستند 

آدم هایی هستند ، که خوشحالی از بودنشان 

آدم هایی هستند ، که هر روز میتوانی بخاطر حضورشان بنشینی خدا را شکر کنی و فتبارک الله بگویی 

آدمهایی هستند ، که میخواهند بروند 

آدمهایی نیستند ، که خواهند آمد 

آدمهایی نیستند ، که تو هر شب آرزو میکنی کاش بودند و در ناتوانی غوطه ور میشوی 

آدمهایی نیستند ، که نبوده اند و نخواهند آمد 

آدمهایی هستند ، که برایت فرقی ندارد باشند یا خیر 

آدمهایی هستند ، که دلت برایشان تنگ میشود

و در آخر 

آدم هایی نیستند ، که دلت برایشان تنگ بوده و هست و خواهد بود ...

 

دیوانگان جسته بین از بند هستی رسته بین

در بی‌دلی دل بسته بین کاین دل بود دام بلا

++ با تعریفی که من دارم ... در آمدن آفتاب لزوما به این معنا نیست که صبح شده باشد ..

+++ و شب ... جان فرسا مینمود ...