دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنى

#سعدى

18:16:43