روزی به دلبری نظری کرد چشم من


زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتاد

سعدی