از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم


پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد

سعدی