اصلا انگار سیزدهمی را نگه داشته بودم که در همین شرایط بنویسمش 

همین شرایط نگرانی و عصبانیت و اعصاب پرندگی ...

چی میشه یهو ؟

خودمم نمیدونم .