دست هایی با بوی زباله 

دست هایی با بوی پول

دست هایی با بوی باروت 

دست هایی با بوی خون

دست هایی با بوی نارنج 

دست هایی با بوی پرتقال 

دست هایی با بوی گلاب

دست هایی با بوی گل رز 

دست هایی با بوی خاک 

دست هایی با بوی نان 

دست هایی با بوی گچ 

دست هایی با بوی کتاب 

دست هایی با بوی تو 

و دست هایی با بوی هیچ ...