طلوع خورشید روی پوست ورآمده ی جنازه ی سه روز مانده در اتاق انتهای راهرو ...